Sınav Sonucu İtiraz Başvuruları

Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 31 inci Maddesine göre;

“(1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir. Dekan veya müdür, sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalından öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim elemanı varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim elemanları arasından dekan veya müdür tarafından seçilir. Komisyon, en çok iki iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir. Bununla birlikte;

a) Not değişikliğinin gerekmesi halinde değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılabilir.

b) Bu şekilde yapılacak düzeltmelerde sınıfın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri sabit kalır ve aynı sabit değerler üzerinden işlem yapılır.

(2) İnceleme üzerine komisyon tarafından verilen kararlar kesindir.” hükmü gereğince,

Öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınav Notuna İtiraz başvurularını http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx adresinden yapabileceklerdir. Başvuru girişi Öğrenci numarası ve OBS şifresi ile yapılacaktır.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: