Rekreasyon Bölümü

İnsanların, yaşam kalitesinin yükselmesinde değişmeyen üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi çalışma ikincisi uyuma, sonuncusu da diğer temel gereksinimler olarak belirlenmiştir. Bu unsurlardan arda kalan zaman “ boş zaman” olarak belirtilir. İnsan yaşamındaki boş zamanın, fiziki ve sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bir rekreasyon aktivitesidir

Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan “hareketsizliğin” spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı, bakımından önemli bir yere sahiptir.

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon liderleri” yetiştirmektir.

 

Açık Alan Rekreasyonu ve Kaynak Yönetimi Bilim Dalı

Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile Rekreasyon kavramı, geçtiğimiz yüzyılda gelişmiş ve çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Bu süreç içerisinde, insanların yoğun iş yaşantıları ve kentsel baskıların artması bireyleri doğaya yöneltmiştir.

İnsanların doğaya yönelmesi ve serbest zamanlarını doğa içerisinde geçirme istekleri Açık Alan Rekreasyon kavramını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde doğal ortamlar birçok amaçla rekreasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. Dünyada Açık alanlarda yapılan rekreasyon faaliyetlerinin hızlı artışı bu faaliyetlerin belirli bir yönetim disiplini altına alınmasına gerekçe olmuştur. Bu faaliyetlerin daha düzenli olarak organize edilmesi hem insanların yaptıkları faaliyetlerden daha fazla memnuniyet duymasına hem de doğal kaynakların bu faaliyetlerden daha az zarar görmesine olanak sağlamaktadır. Açık alan rekreasyon faaliyetleri kapsamlı bir konu olmakla birlikte direkt olarak bir çok doğa sporunu da içermektedir.

Doğanın ve açık alanların rekreasyonel değer olarak kullanılması öncelikle onun fayda yaratan bir değer odağında görülmesi, düzenlenmesi ve işletilmesini gerektirir.

Antalya ili ve çevresi açık alan rekreasyon faaliyetleri için önemli bir kaynaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının alışagelmiş spor branşlarının dışında günümüzde ön plana çıkan Açık Alan Rekreasyonu, başta doğa sporları olmak üzere şehir içinde ve dışında yapılacak her türlü açık alan faaliyetlerinin üzerine yoğunlaşması bir gereklilik haline gelmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mevcut imkanları dahilinde bu alanda öncülük edebilecek bir kurumdur. Bu görüşler çerçevesinde Açık alan Rekreasyonu ve Kaynak Yönetimi dalının kurulmasını öneririz.

Örnek Program:

Indiana Üniversitesi – HPER- Rekreasyon, Park ve Turizm Bölümü – Açık alan Rekreasyonu ve Kaynak Yönetim Programı

 

Park ve Rekreasyon Yönetimi Bilim Dalı

Son yıllarda Rekreasyon alanında yaşanan gelişmeler Rekreasyon kavramı içerisinde birçok alt dal oluşmuştur. Park ve Rekreasyon Yönetimi Dalı bu gelişmelerin içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi Rekreasyon kavramının öncülüğünü yapan ülkelerde Park ve Rekreasyon Yönetimi başlı başına bir Lisans Eğitimi Programı haline gelmiştir. Milli Park ve Benzeri Doğal Rezervlerde, Şehir Parklarında, Askeri Rekreasyon Alanlarında, Turizm Merkezlerinde ve Gençlik Merkezlerinde Park ve Rekreasyon Yönetimi Programlarından mezun kişilerin istihdamı söz konusudur. Ülkemizde, yukarıda bahsedilen bu alanlarda Rekreasyon hizmeti sağlayacak yöneticilerin ve liderlerin eksikliği bir gerçektir. Yetişmiş personel eksikliğinin giderilmesi için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde kurulan Rekreasyon Anabilim Dallarının altında Park ve Rekreasyon Yönetimi Bilim Dallarının kurulması bir gerekliliktir. Bu bilim dalının kurulması ile bu alanda uzman sayısının ve kalitesinin artması mümkün olacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu gerek sahip olduğu personel ve fiziki imkanları ile gerekse bulunduğu bölgedeki coğrafi ve fiziki imkanları ile ülkemizde Park ve Rekreasyon Yönetimi Dalının gelişmesinde öncülük edecek potansiyele sahiptir. Üniversitemizin rekreasyonel imkânlarının dışında, Antalya ili içerisinde ve yakın çevresinde bulunan birçok Milli Park ve Benzeri Doğal Rezerv, Orman Alanları ve Şehir parkları bu dalın gelişmesinde laboratuar ortamı sağlayacaktır. Bu görüşler çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Park ve Rekreasyon Yönetimi dalının kurulmasını önermekteyiz.

Örnek Program:

Indiana Üniversitesi – HPER- Rekreasyon, Park ve Turizm Bölümü – Park ve Rekreasyon Yönetim Programı

http://www.indiana.edu/~recpark/undergraduate/rcprkmgmt.shtml

 

Rekreasyonel Spor Yönetimi Bilim Dalı

İnsanların yaşadığı hızlı değişim süreci içerisinde rekreasyonel değişim de önemli bir yer tutmaktadır. Bu değişim yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, hobileri, yapılan sporları, eğlenceleri ve daha birçok şeyi kapsamaktadır.Spor tesislerinin tek amaçlı ve yarışmaya yönelik kullanımları bu değişim paralelinde, çok amaçlı ve boş zaman amaçlı kullanımlara doğru yönelme eğilimine girmiştir. Önceleri sadece tek amaçlı ve yarışma amaçlı kullanımlar için oluşturulan bir yönetim, yönetici, antrenör veya beden eğitimci söz konusuyken, sonraları artan talep ve değişen anlayış karşısında hızla boş zamanları değerlendirme merkez yönetimi-yöneticileri devreye girmeye başlamıştır.

Okullar, spor kulüpleri, çeşitli dernekler ve devlet kuruluşları müsabaka niteliği taşımayan rekreatif amaçlı sportif etkinlikleri düzenlemeye başlamışlardır. Trekking, jogging, rafting gibi yeni bir takım spor branşları bu organizasyonlarla gündeme gelmeye başlamış, böylece sporun yeni çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaşması da sağlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda sektörün hâkim yetişmiş yöneticilere ve yönetim biçimine sahip olması gerekmektedir. Bu yöneticiler, çeşitli ve farklı programları planlayabilen, organize eden ve yürürlüğe koyan kişiler olmalıdır. Farklı tesisleri yönetebilecek birikime sahip, çeşitli program ve hizmetleri organize edebilecek beceri ve özelliklere sahip liderler olmalıdırlar. Bu liderlerin yetiştirilebilmesi için üniversitelerin ders müfredat ve programları bu hizmetleri verebilecek kişileri yetiştirecek şekilde planlanmalıdır. Rekreasyon Ana bilim dalının altında Rekreasyonel Spor Yönetimi bilim dallarının da oluşturulması gerektiğini öngörmekteyiz

Örnek program: http://www.indiana.edu/~recpark/graduate/rcsprtadmin.shtml

 

Terapötik Rekreasyon Bilim Dalı

İnsanlar, modern çağımızın stresli yaşam biçiminin getirdiği sıkıntılardan kurtulmak, sağlıklı bir beden, beyin ve ruh bütünlüğüne sahip olmak için çeşitli arayışlara ve tercihlere başvurmaktadırlar. Bu tercihlerin başında doğal sağlığı korumak ve sağlıklı yaşam sürmek için spor, egzersiz, beslenme, inanç ve çeşitli doğal terapiler gelmektedir. Bu tercihler, insanın kendisini sağlıklı ve zinde hissetmesini sağlayan ve kimyasal yaşantının yol açtığı olumsuz etkilerden uzak durma tercihleridir. Burada esas olarak gücümüzü oluşturan bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık, temiz hava, su, yiyecek, ışık, çevre, sosyal ortam, düşünce, inanç, amaç gibi unsurlar yer alır.

Terapötik Rekreasyon; bireyin genel sağlığını oluşturan, bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyal bileşenlerindeki problemlerinin tedavisi için uğraşılan, insanların sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmayı ve insanların kaliteli yaşam elde etmeleri üzerine odaklanan, rekreasyon alanının alt dallarından birisidir.

Terapötik Rekreasyon, yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olmak için tedavi, eğitim ve rekreasyon servislerini kullanır ve onların sağlığını, fonksiyonel yeteneklerini, özgürce yaşamı ve yaşam kalitesini arttıran fırsatlar için onların boş zamanlarını efektif bir biçimde kullanmayı uygun görmektedir.

Gelişmiş ülkelerde, bedensel ve zihinsel açıdan engeli bulunan kişilerin nüfusa oranı %2 civarındadır fakat bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu oran %10’lara çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde oran oldukça düşük olmasına rağmen “terapötik rekreasyon” adı altında lisans eğitimi verilmektedir.

Ülkemizde, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim veren kurumlar, huzurevleri gibi bir çok kurum ve kuruluşta terapötik rekreasyon uzmanına ihtiyaç vardır fakat terapötik rekreasyon alanında çalışan kişiler genellikle tıp, psikoloji, sosyal hizmetler gibi eğitim veren bölümlerin mezunlarından oluşmakta ve yetersiz kalmaktadırlar. Çünkü terapötik rekreasyon uzmanları; psikolojik, fizyolojik ve sosyal bilgilere sahip olmanın yanında, sanat, dans, spor, drama gibi bir çok farklı beceri ve bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten dolayı sektördeki bu açığı kapatacak bireyleri yetiştirecek Terapötik Rekreasyon B.D. kurulmasını önerilmekteyiz.

Örnek Program:

Indiana Üniversitesi – HPER- Rekreasyon, Park ve Turizm Bölümü –Terapötik Rekreasyon Programı

http://www.indiana.edu/~recpark/undergraduate/therarec.shtml

 

Turizm Rekreasyonu ve Eğlence Yönetimi Bilim Dalı

Asıl yaşadığı yerin dışında başka bir yere eğlence, tatil, kültür, arkadaş ve akraba ziyareti, aktif spor, toplantı, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit vb. amaçlarla seyahat etmenin doğurduğu olaylar bütünü olarak tanımlanan turizm kavramı Türkiye’nin çeşitlilik gösteren doğal güzellikleri ve zengin kalıntılarıyla önemli bir yere sahiptir.

Türkiye, son yirmi yılda geçirdiği ve geçirmekte olduğu önemli sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte turizm alanında da büyük bir canlılık yaşamıştır. Günümüzde yaklaşık 20 milyon yabancı turistin tatil destinasyonu olarak Türkiye’yi seçtiği süreçte Turizm sektörünün amacı, turizm girdilerini yükseltmek ve Türkiye’nin gizli kalmış turizm potansiyelini ortaya çıkarmak olmalıdır.

Ülkemizde “Turizm Rekreasyonu”, kültürel, sanatsal, dini ve spor (futbol, dağcılık, kanoculuk, tenis, trekking, golf vb gibi) başta olmak üzere birçok alanda uygulanmakta ve potansiyele sahiptir. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserleriyle, çok kültürlü yaşam tarzlarıyla, dört mevsimin yaşanabildiği iklim koşullarıyla ve doğal güzellikleriyle turizm rekreasyonu açısından dünya üzerinde çok önemli bir niteliğe sahiptir ve gün geçtikçe hem ülkemize gelen turist sayısı artmakta hem de Türkiye turizme daha fazla önem vermektedir.

Bireyin tatil amacına en uygun çözümlerin üretilmesi ve tatil amacı dışındaki zamanların; kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle, yörenin günlük yaşamı ve tarihi değerleri hakkında bilgilenme, öğrenme, sürece dahil olma ve yapılacak animasyon faaliyetleri ile doldurulması bireyin tatilden elde edeceği tatmin düzeyini arttıracaktır. Bu aktiviteleri planlayacak, yürütecek ve denetleyecek bireylerin yetiştirilmesi faaliyetin kendisi kadar önemlidir. Fakat bu alandaki uzmanlar özellikle otellerde yurt dışında eğitim görmüş yabancı uyruklu kişiler tarafından karşılanmaktadır çünkü “eğlencenin yönetimi” konusunda ülkemiz de eğitim sadece üniversitelerde seçmeli ders düzeyindedir.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye’nin turizm rekreasyonu ve başta animasyon olmak üzere eğlence yönetiminin daha nitelikli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak, sektörün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını etkin yönetebilecek ve profesyonel çözümlerin üretebilecek uzmanların yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.


Rekreasyon Bölümü TEZ UYGULAMA YÖNERGESİ VE EK FORMLAR
2017 -2018

Rekreasyon Uygulaması Dersi Dosyası (2015-2016)

Rekreasyon Bölümü Tez Değerlendime Formu(2017-2018)

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16