Laboratuvar Kullanım İlke ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu ilke ve esasların amacı, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Laboratuvarların kullanım ilke ve esasların belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu esaslar, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yer alan Egzersiz Fizyolojisi ve Performans Laboratuvarı, Biyomekanik Laboratuvarı ve Motor Davranış ve Uygulamalı Spor Psikolojisi Laboratuvarının kullanılması ve yürütülmesinde görevli kişi ve kurulların görev ve sorumluluklarını, kullanım ilke ve esasları kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen;

 

 1. Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
 2. Fakülte: Spor Bilimleri Fakültesini,
 3. Laboratuvar: Egzersiz Fizyolojisi ve Performans Laboratuvarı, Biyomekanik Laboratuvarı ve Motor Davranış ve Uygulamalı Spor Psikolojisi Laboratuvarını
 4. Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu
 5. Koordinatörlük: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Laboratuvar koordinatörlüklerini ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Laboratuvarın Amaçları

Madde 4- Laboratuvarın amaçları;

 1. a) Fakültemizdeki öğretim elemanları ve öğrencilerinin uygun bir ortamda araştırma, test, ölçüm ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve bilimsel çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.
 2. b) Fakültemizin proje yürütme potansiyelini artırmak.
 3. c) Laboratuvar bünyesinde mevcut bulunan cihazları ve ekipmanları hazır ve kullanılabilir halde tutmak.

ç) Fakültemiz öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan Araştırma Projeleri için laboratuvar imkanlarının kullanılması için gerekli planlama ve önlemleri almak, projelerin sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak.

 1. d) Lisans ve Lisansüstü derslerde kullanılmak üzere ekipmanları hazır ve kullanılabilir halde tutmak, sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak.
 2. e) Döner Sermaye kapsamında yapılacak hizmet alımları için cihaz ve ekipman desteği sağlayarak planlama yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Görev ve Sorumlulukları

Madde 5-Laboratuvar Koordinatörlüğü

Koordinatörlük; Laboratuvar faaliyet alanı ile ilgili Fakülte öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan koordinatörlük personeli yeniden atanabilir.

Madde 6- Koordinatörlüğün Görev ve Sorumlukları

 1. Laboratuvarın amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
 2. Laboratuvarlardaki araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
 3. Laboratuvarda yer alan cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri ile ilgili kullanım şartları ve kılavuzlarını hazırlamak.
 4. Laboratuvar kullanımı ile ilgili başvurular doğrultusunda cihazların kullanımı ile ilgili planlama ve düzenlenmeleri yapmak.
 5. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman ve sarf malzemelerinin durumu, kullanım yoğunluğu ve bakım-onarımı ile ilgili her eğitim döneminin final haftası içerisinde rapor hazırlamak ve dekanlığa sunmak.
 6. Laboratuvara cihaz, ekipman ve sarf malzemelerinin araştırma projeler kapsamında alınması ile ilgili öneriler sunmak
 7. Laboratuvarda yer alan cihaz ve ekipmanlar ile ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarına eğitim, çalıştay ve seminerler planlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Kullanım İlke ve Esasları

Madde 7- Laboratuvar Kullanım İlke ve Esasları

 1. Laboratuvar cihaz ve ekipmanlarının kullanılması için Fakülte web sayfasında yer alan ilgili laboratuvara ait araştırma başvuru formu doldurularak başvuru yapılması zorunludur.
 2. İlgili laboratuvar koordinatörlüğü tarafından talep edilen cihaz ve ekipmanların durumu, ilgili tarihlerdeki uygunluğu ve kullanım şartları ile ilgili bilgilendirme başvuru sahibine yapılır.
 3. İlgili cihaz ve ekipmanlar, kullanım şartlarına göre laboratuvarda veya sahada kullanılmak üzere doğrudan araştırmacıya veya ilgili uzmanla birlikte kullanılmak üzere araştırmacıya tutanak karşılığında çalışır halde teslim edilir.
 4. Laboratuvar dışında kullanılmak üzere teslim edilen cihaz ve ekipmanların kullanım süresi diğer araştırmaları engellemeyecek şekilde koordinatörlük tarafından planlanır.
 5. Araştırmacıya teslim edilen cihaz ve ekipmanlar koordinatörlük tarafından araştırma bitiminde tutanak karşılığında çalışır halde teslim alınır.
 6. Teslim alınan cihaz, ekipman ve sarf malzemelerde kullanıma bağlı hasar, sorun ve eksikler rapor edilir.
 7. Proje bütçesiyle desteklenmeyen ve döner sermaye hizmet alımı ile ücretlendirilmeyen çalışmalarda yayın aşamasında “Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi …………………………….. laboratuvarı tarafından desteklenmiştir” ibaresi zorunludur.
 8. Ulusal ve Uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen projeler için sağlanacak cihaz ve ekipmanlara yönelik hizmetler Fakülte döner sermayesi üzerinden ücretlendirilir.
 9. Fakülte döner sermayesi üzerinden talep edilen ölçüm hizmetleri için de aynı süreçler işletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 8 – (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Esaslar, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte, yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Esasların hükümlerini, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.

 

Eklenme tarihi :4.01.2023 20:49:16
Son güncelleme : 4.01.2023 21:02:43